Stödbehandlingar

Stödbehandlingar som lindrar symtom och biverkningar

Utöver den egentliga cancerbehandlingen, och ofta samtidigt med cancerbehandlingen, får myelompatienter också s.k. stödbehandlingar. Dessa är till för att lindra symtom och biverkningar orsakade av såväl cancern som sjukdomens behandling. En lyckad stödbehandling ger en avsevärd förbättring av livskvaliteten.

Stödåtgärderna varierar beroende på patienten och hens situation, och dessa kan utöver läkemedel innefatta exempelvis kostrådgivning och mentalt stöd.

Myelompatienter ges ofta exempelvis följande typer av stödbehandling:

  • Medicinering med bisfosfonater för att förhindra benbrott och skelettförändringar orsakade av myelomet. Dessutom fungerar dessa läkemedel både som förebyggande och behandling av en alltför hög halt av kalcium i blodet (hyperkalcemi). En sällsynt biverkning av bisfosfonater är osteonekros i käken, vilket innebär en lokal destruktion av käkbenet. På grund av denna risk kan läkaren ordinera ett besök hos tandläkare för undersökning och de åtgärder som behövs innan behandlingen med bisfosfonater inleds.
  • Såväl själva myelomet som dess behandlingar är förknippade med en risk för venösa blodproppar. Denna risk kan ökas ytterligare av exempelvis infektioner, övervikt, mediciner, nedsatt njurfunktion och ålder. För att minska risken kan blodförtunnande medicinering läggas till i behandlingen (t.ex. aspirin eller småmolekylärt heparin).
  • De smärtor som orsakas av myelom behandlas med starka värkmediciner. Här finns det många olika alternativ att tillgå; både i form av preparat som tas via munnen och sådana som ges som injektioner – beroende på smärtans intensitet.
  • Strålbehandling kan vid behov ges mot skelettsmärta.
  • Myelomet och dess behandling kan skada de perifera känselnerverna och därför orsaka domningar, stickningar eller smärta i händer och fötter (polyneuropati). Detta kan behandlas med läkemedel som höjer smärttröskeln. En del av dessa läkemedel används också som antidepressiva medel.
  • Infektioner kan behandlas och förebyggas med antibiotika.
  • Symtomatisk anemi kan behandlas med erytropoetin (ett hormon som reglerar produktionen av röda blodkroppar) eller med transfusion av röda blodkroppar. Om patienten lider av blödningar på grund av trombocytbrist, kan även trombocyter ges som transfusion. Granulocytstimulerande faktor är ett alternativ som kan användas för förebyggande och behandling av infektioner. Om patientens blodvärden är mycket låga till följd av sjukdomens behandling, övervägs en mildare behandling som patienten tål bättre.

Vid behandling av myelom är det dessutom viktigt att använda läkemedel som förebygger förstoppning och att behandla symtom på muntorrhet.

Ett tillräckligt intag av vätska är mycket viktigt för myelompatienter. Kom ihåg att dricka tillräckligt varje dag.

C-ANPROM/FI/NINL/0013/3/2022